Grodzisk Wlkp. Zastosowanie elementów wykończeniowych oraz ogrodu wertykalnego ma na celu ocieplenie...

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Koncepcją urbanistyczną realizowanej inwestycji jest zagospodarowanie małej działki leżącej przy ul. Winnej w Grodzisku Wlkp. Obecnie działka jest nieatrakcyjną, niezabudowaną przestrzenią graniczącą od wschodniej strony z budynkiem mieszkalnym i garażowym , od strony południowej z ul. Winną , od strony zachodniej z pustym placem z fragmentaryczną nieuporządkowaną zielenią stanowiącą przestrzeń biologicznie czynną dla otaczającej jej zabudowy wielorodzinnej, średniowysokiej natomiast od strony północnej z budynkiem trafostacji. Projektowana inwestycja zamyka ciąg pieszo-jezdny ulicy Winnej i otwiera się na niewielki osiedlowy plac będący zamknięciem osi wschód- zachód. Naszym założeniem było wkomponowanie budynku w zastałą przestrzeń urbanistyczną w taki sposób, aby nawiązywał on do pozostałej zabudowy przy ul. Winnej i stanowił jego spójną całość, był swojego rodzaju zamknięciem ciągu pieszo jezdnego i płynnym przejściem na zielony plac i jego osiedlowy charakter. Posadowienie budynku na ostrej granicy z działką drogową pozwoliło na uzyskanie zamierzonego założenia i zachowanie spójnego charakteru całej ulicy. Zabudowa na granicy z działką drogową nawiązuje do innych nieruchomości przy ul. Winnej . Przykładem jest budynek posadowiony na skrzyżowaniu ul. Winnej i ul. Bukowskiej, którego elewacja frontowa leży na ostrej granicy z działką drogową i w ten sposób otwiera ciąg pieszo jezdny . Idąc dalej ulica Winną charakter jest nadal zachowany zabudową w ostrej granicy ze sporadycznie posadowionymi budynkami w głębi działek. Dlatego też zamknięciem tego układu jest projektowana zabudowa wielorodzinna z częścią usług w poziomie parteru otwierająca się na zielony Plac osiedlowy. Uważamy że dzięki takiej kompozycji budynku ul. Winna zyska nowy charakter i stanie się swojego rodzaju deptakiem łączącym Osiedle Wojska Polskiego ze starą częścią Grodziska Wlkp. Cała inwestycja kładzie duży nacisk na układ funkcjonalny , estetyczny ale również ekologiczny dlatego też chcemy aby budynek stykał się niemalże z zagospodarowanym zielenią placem będący płucami tego Osiedla . Budynek ilością kondygnacji nawiązuje do innych bloków w bliskim sąsiedztwie, choć wycofanie ostatniej kondygnacji nadaje mu lżejszej formy, bliższej niskiej zabudowie jednorodzinnej . Zastosowanie elementów wykończeniowych oraz ogrodu wertykalnego ma na celu ocieplenie tego zróżnicowanego układu architektonicznego i znalezienia swoistego kompromisu pomiędzy zabudową jednorodzinną niską i średniowysoką. Sądzimy, że tymi prostymi zabiegami poprawimy zastałą tkankę urbanistyczną i przyczynimy się do ożywienia przestrzeni nadając jej lepszą , nową jakość .

  • Inwestor: inwestor prywatny
  • Projekt: 2017-2018
  • Zakres opracowania: koncepcja architektoniczna, projekt budowlano –wykonawczy,nadzory autorskie.
  • Powierzchnia uzytkowa: 1600m²
  • Powierzchnia zabudowy: 400m²
  • Funkcja :mieszkalno-uslugowa
  • Lokalizacja :Grodzisk Wlkp.